Millorem les condicions del PSE

Millorem les condicions del PSE

La FECCOOPV decidirem canviar la denominació de Personal de serveis educatius Complementaris per tal de ressaltar que tots i totes les treballadores que atenem l’alumnat en centres educatius tenim un perfil professional específic i no complementem a ningú. Tots i totes som igualment importants i necessaris. Desenvolupem un paper d’especial importància en la realització d’un servei públic educatiu de qualitat.

És per això que mantenim la nostra reivindicació històrica d’incloure al Personal de Serveis Educatius com a personal de la Conselleria d’Educació.

Seguirem mostrant, com sempre hem fet, el nostre compromís amb el personal d’atenció educativa i esperem comptar amb la vostra confiança per continuar lluitant amb l’objectiu de millorar les condicions laborals de les professionals i els professionals d’aquest sector educatiu.

  • Estabilització laboral: ofertes públiques d’ocupació i oposicions contínues.

  • Vigilància del compliment i revisió del pacte de condicions de treball del personal especialista en educació infantil, educació especial i fisioterapeutes evitant interpretacions errònies o interessades.  

  • Negociar un pacte de condicions de treball per a la resta del personal d’atenció educativa que existeix als centres (educadors i educadores socials, treballadors i treballadores socials, personal terapeuta ocupacional, intèrprets de signes, etc.)  

  • Reclassificació immediata al grup B del personal educador d’infantil per al proper curs.  

  • Fer complir el compromís de l’administració de reclassificació del personal especialista en educació especial. Negociació, immediata.  

  • Reducció de la jornada fins a un màxim de 35 hores setmanals.  

  • Aconseguir la dependència tant orgànica com funcional de la Conselleria d’Educació. El personal d’atenció educativa també educa.  

  • Eliminació de la Disposició Transitòria de l’Ordre 21/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que determina un educador o educadora d’educació infantil per centre en CEIP’s. I aconseguir una persona educadora per cada aula de 2 anys en CEIPS i escoles infantils de primer cicle de la Generalitat Valenciana.  

  • Reducció de la ràtio en el primer cicle d’educació infantil i aplicar-la de forma homogènia en tots els centres públics que imparteixen aquesta etapa educativa, tot eliminant els greuges comparatius que existeixen en l’actualitat.  

  • Necessitat de suport especialitzat i disminució de ràtios per tal de garantir l’atenció a l’alumnat amb diversitat funcional. La detecció i actuació primerenca és bàsica en les primeres etapes del desenvolupament.  

  • Formació real, específica i especialitzada.  

  • Recuperació de les pagues extraordinàries completes.  

  • Reclamar la vinculació dels salaris a l’IPC  

  • Negociar la jubilació parcial i crear la figura de personal interí a temps parcial vinculada.  

  • Reclamar a les administracions educatives les garanties de seguretat i salut de les treballadores i els treballadors del nostre sector.  

  • Implantar les mesures necessàries per tal de reduir la bretxa de gènere produïda al tractar-se de sectors molt feminitzats.  

  • Demandar el foment de mesures en matèria d’igualtat.  

  • Augment de la utilització del valencià tant a les aules com a la gestió administrativa per tal de defensar els drets lingüístics i la nostra cultura.  

  • Millorar la gestió mediambiental i ecològica als centres.