Categories
Propuestas

Transparència econòmica

Des de la Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià (FE CCOO PV) tenim el compromís i la convicció que la transparència és un mecanisme possibilitador de la participació de la nostra afiliació en el sindicat, alhora que com a ferramenta sindical del conjunt dels treballadors i les treballadores de l’educació considerem que els nostres comptes han d’estar a l’abast de tothom.

Així el resultat final de 2016 ha estat de 87.569,41 €. En el pressupost d’eixe any havíem previst un resultat positiu de 72.245,18 €, però l’hem superat àmpliament.

 

Aquest increment en el resultat esdevé per l’augment dels ingressos rebuts per la FE CCOO estatal, ja que part de la quota sindical que paguem les persones afiliades, la cobra la FE CCOO estatal i ens la ingressa després d’haver sufragat les despeses derivades d’alguns serveis a l’afiliació (publicacions, gestió de webs,...)

D’altra banda, és important assenyalar que des de fa set anys no percebem absolutament cap quantitat per subvencions. L’última subvenció que vam rebre va ser l’any 2009, per un import de 10.442 €.

El desglosament dels ingressos és el següent:

 

Cal assenyalar que la partida d’Operacions Internes correspon a quotes sindicals de les persones afiliades a la FE CCOO PV que són destinades inicalment a despeses de la FE CCOO estatal i que després retornen al PV, i per tant el percentatge que representen les quotes en els ingressos totals de la FE CCOO PV és del 99,99%.

Les despeses de la Fed. d’Ensenyament es distribueixen de la forma següent:

 

L’apartat d’operacions internes es correspon al manteniment de les seus i els recursos del sindicat, al manteniment de serveis a l’afiliació no estrictament d’ensenyament i fundacions de CCOO. El serveis exteriors són aquells que es corresponen amb material d’imprempta, mobilitzacions, i altres despeses de carácter informatiu i reivindicatiu.

L’apartat de Despeses de Personal correspon als costos de personal contractat per la federació, que comporta un 13,04% del total del la FE CCOO PV. Dit d’una altra forma, el 86,96% de les persones que desenvolupem treball per a la FE CCOO PV es correspon amb la representativitat obtinguda en les eleccions sindicals, que està dedicada a la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores de l’ensenyament al País Valencià.

També fem públiques les dades relatives a la comparativa i l’evolució dels balanços del pressupost del FE CCOO PV des de l’any 2012 fins al 2016, com mostra la gràfica següent: