Categories
Propuestas

prueba123541

Categories
Propuestas

Transparència econòmica

El 2018 fou un any en el que es varen desenvolupar les eleccions sindicals de l’Ensenyament Públic no Universitari Valencià i començaren a produir-se eleccions del sector de privada i concertada, de manera que aquestos pressupostos són els que suporten, en gran mesura, la despesa realitzada per aquest concepte. A més, fou un any en el que varem canviar de sistema contable, ja que fou l’any que pasarem d’estar amparades pel CIF de la CS CCOO PV, al CIF de la FECCOO.

Amb tot, el 2018, fou un any en qual vam tenir un balanç global negatiu de – 2.262,75 €

Cal remarcar que la pràctica totalitat dels nostres ingressos de l’executat 2018 (99,3%) provenen de les quotes de les persones afiliades.

Per altra banda, la quasi totes les despeses es dediquen al servei i atenció de l’afiliació, directa o indirectament (manteniment dels locals, atenció telefònica, visites als centres, despeses d’impremta, enviaments en paper, …), element fonamental en la nostra concepció de l’acció sindical que correspon a un sindicat de classe.

És important remarcar que els i les permanents sindicals de la FE CCOO V no perceben en cap cas cap complement salarial per la seua tasca sindical.

Categories
Propuestas

Transparència en l’afiliació

Des de la FE CCOO PV mantenim el nostre compromís amb la trànsparència, perque considerem que a més de ser un exercici sà de comunicació, és fonamentalment una ferramenta per a la participació.

Sols es pot participar de forma constructiva i efectiva si tenim informació sobre allò que anem a decidir.

El repte d’augmentar l’afiliació és permanent en CCOO, ja que és garantia de la nostra independència com a organització sindical. A més ens permet mantenir la força sindical necessària per garantir els drets dels treballadors i les treballadores, la negociació, la salut laboral, l’assessorament laboral i jurídic, treballar per la igualtat d’oportunitats i els serveis a l’afiliació.

L’evolució de l’afiliació a la FE CCOO PV mostra una tendencia a l’alça en els darrers anys:

A continuació la gràfica d’altes i baixes de la FE CCOO PV durant l’any 2019:

Dos son els motius majoritaris que expressen les persones que sol·liciten la baixa del sindicat: motius econòmics o per jubilació.

Les altes produides responen majoritariament a la tasca d’acció sindical que fan els delegats i les delegades, a la formació promoguda derivada de l’aposta de la FE CCOO PV per l’oferta d’ocupació pública i a la cobertura de serveis que proporciona la FE CCOO PV per a les persones treballadores.

En el conjunt del 2019 la afiliació ha mostrat un augment com es pot veure en la gràfica següent:

Categories
Propuestas

Transparència econòmica

Des de la Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià (FE CCOO PV) tenim el compromís i la convicció que la transparència és un mecanisme possibilitador de la participació de la nostra afiliació en el sindicat, alhora que com a ferramenta sindical del conjunt dels treballadors i les treballadores de l’educació considerem que els nostres comptes han d’estar a l’abast de tothom.

Així el resultat final de 2016 ha estat de 87.569,41 €. En el pressupost d’eixe any havíem previst un resultat positiu de 72.245,18 €, però l’hem superat àmpliament.

 

Aquest increment en el resultat esdevé per l’augment dels ingressos rebuts per la FE CCOO estatal, ja que part de la quota sindical que paguem les persones afiliades, la cobra la FE CCOO estatal i ens la ingressa després d’haver sufragat les despeses derivades d’alguns serveis a l’afiliació (publicacions, gestió de webs,...)

D’altra banda, és important assenyalar que des de fa set anys no percebem absolutament cap quantitat per subvencions. L’última subvenció que vam rebre va ser l’any 2009, per un import de 10.442 €.

El desglosament dels ingressos és el següent:

 

Cal assenyalar que la partida d’Operacions Internes correspon a quotes sindicals de les persones afiliades a la FE CCOO PV que són destinades inicalment a despeses de la FE CCOO estatal i que després retornen al PV, i per tant el percentatge que representen les quotes en els ingressos totals de la FE CCOO PV és del 99,99%.

Les despeses de la Fed. d’Ensenyament es distribueixen de la forma següent:

 

L’apartat d’operacions internes es correspon al manteniment de les seus i els recursos del sindicat, al manteniment de serveis a l’afiliació no estrictament d’ensenyament i fundacions de CCOO. El serveis exteriors són aquells que es corresponen amb material d’imprempta, mobilitzacions, i altres despeses de carácter informatiu i reivindicatiu.

L’apartat de Despeses de Personal correspon als costos de personal contractat per la federació, que comporta un 13,04% del total del la FE CCOO PV. Dit d’una altra forma, el 86,96% de les persones que desenvolupem treball per a la FE CCOO PV es correspon amb la representativitat obtinguda en les eleccions sindicals, que està dedicada a la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores de l’ensenyament al País Valencià.

També fem públiques les dades relatives a la comparativa i l’evolució dels balanços del pressupost del FE CCOO PV des de l’any 2012 fins al 2016, com mostra la gràfica següent:

Categories
Propuestas

Comissió Executiva de FE CCOO PV

Comissió Executiva de FE CCOO PV

Xelo Valls GregoriSecretaria General
Salva MoyaSecretaria d’Organització i Finances
Javier GarcíaSecretaria d’Ensenyament privat i serveis socioeducatius
Rafael Martínez TorresSecretaria d’Ensenyament públic
Cristina SánchezSecretaria de Política educativa
Pau Fons PoquetSecretaria de Comunicació
Begoña Fuentes GinerSecretaria de Dona i Polítiques LGTBI
Juan A. PasqualSecretaria de Formació
Isa LópezSecretaria PSEC
Eva BorjaSecretaria Dona i Polítiques LGTBI
Patricia AlberolaSecretaria d’Universitats

Categories
Propuestas

formació

La formació de la FE CCOO PV es realitza en dues modalitats: teleformació i presencial. La majoria de la formació és presencial: es realitza als centres de treball. Procurem disposar d’una oferta formativa distribuïda de manera equilibrada tant des del punt de vista dels col·lectius com de la distribució territorial.

 La prioritat és aquella formació que te una utilitat per al treball concret de docents i educadors.
El contingut sempre procura ser orientat a la solidaritat, la cooperació i l’educació emancipadora.
Tots els nostres cursos tenen un caràcter finalista i el sindicat no té cap benefici.

IMG_0651

Llig el balanç de la formació a la FE CCOO PV al periode 2014/15

També te pot interessar:

 

Categories
Propuestas

afiliació

L’afiliació de la FE CCOO PV ha oscil·lat en els dos últims anys i mesos en unes desenes de persones. La majoria de baixes es deuen a motius econòmics segons expressen les pròpies persones. La baixada d’afiliació és destacable en empleats públics funcionaris, mentre que l’oscil·lació és mínima entre professorat interí i en PSEC.

Delegats i delegades de CCOO a la Junta de Personal de València
Delegats i delegades de CCOO a la Junta de Personal de València

El repte d’augmentar l’afiliació és permanent en CCOO, ja que és garantia de la nostra independència com a organització sindical. A més ens permet mantenir serveis, negociació, salut laboral, assessorament laboral i jurídic, i treballar per la igualtat d’oportunitats.

1. L’any 2014 l’afiliació va pujar en 66 persones en aquest any.
2. A mitjan 2015, l’afiliació ha descendit en 116 persones en aquest any.
3. Les oscil·lacions en positiu o negatiu és d’amb prou feines un 1% en qualsevol cas.
4. En el sector de funcionaris de pública es produeix un 61,61% del total de les baixes. És destacable que en el sector d’interins de pública i en el PSEC l’oscil·lació és mínima, no arriba al 3% del total.
5. La crisi econòmica està influint negativament en l’evolució de l’afiliació: Cal destacar que la majoria de les baixes estan relacionades amb motius econòmics, un 42,5%. Les baixes per lliure decisió, sabem per experiència, que també solen ser per motius econòmics, encara que no les podem comptabilitzar.
6. El segon motiu de baixa més important és la jubilació, tenim més de 3000 afiliats majors de 50 anys.

 Consulta l’informe sobre l’evolució de l’afiliació de la FE CCOO PV de l’any 2014.

També te pot interessar:
  • CCOOPV: Afiliació com a responsabilitat, objectiu i garantia

    Comissions Obreres del País Valencià ha finalitzat 2015 amb 98.736 persones afiliades. Un any abans va comptar amb 101.384. Encara que representa una disminució, “els últims mesos estan sent positius quant a afiliació, ja que s’ha aconseguit almenys estabilitzar-la. Estem en el bon camí, però hem de seguir millorant”, assegura el secretari general de CCOO PV.

    Mantenir una organització com CCOO PV requereix una estructura interna forta, el pilar fonamental de la qual és l’afiliació. Som conscients que encara hi ha molts treballadors i treballadores que no estan organitzats col·lectivament. Per això, seguirem impulsant el treball d’atenció a les persones que ja formen part del sindicat, a més d’apropar-nos a col·lectius i sectors on tradicionalment tenim més dificultats.

    Dades afiliació a CCOO PV per federacions.

 

Categories
Propuestas

economia

Per a la FE CCOO PV, el resultat final de 2013 és de 140.479,13 €. En el Pressupost d’aqueix any havíem previst un resultat positiu de 67.260,74 €, però ho hem superat àmpliament. Cal tenir en compte dos elements:

– Que la Federació estatal de CCOO d’ensenyament ens va ingressar 74.189,85 €, bàsicament per la liquidació de la revista “Treballadors/es de l’ensenyament“, ingrés amb el qual no explicàvem en principi. – Que intentem comptar amb un fons de reserva per a l’any 2014, que per ser any electoral suposa majors despeses.

 

– L’any 2013 vam tenir un balanç positiu de 140.479,13 €. – Tots els nostres ingressos provenen de les quotes. – Pràcticament la totalitat de les despeses es dediquen al servei i atenció de l’afiliació, directa o indirectament (manteniment dels locals, atenció telefònica, visites als centres, despeses d’impremta, enviaments en paper….) – En 2013, hi ha un capítol important dedicat a mobilitzacions: cartells, autobusos, pancartes, samarretes, falques publicitàries en la ràdio, lloguer de megafonia, etc. – Els permanents sindicals no perceben en cap cas cap complement salarial.

Llig el balanç econòmic de la FE CCOO PV de l’any 2013.

També te pot interessar:

 

ingressos i despeses dels comptes de CCOO PV
ingressos i despeses dels comptes de CCOO PV

Categories
Propuestas

Documents sobre transparència, participació i proximitat

Adjuntem el document sencer per a que l’afiliació, treballadors i treballadores coneguen totes les aportacions fetes en el debat

Fruit d’un procés participatiu mitjançant 14 assemblees al llarg del País Valencià i un formulari on-line.

Aquest document, presentat al Consell Federal de la FE CCOO PV reflecteix totes les aportacions sense cap filtre: les que arribaren on-line, les fetes a les assemblees i les que arribaren per correu electrònic. Precisament per tal de conèixer de manera transparent totes les sensibilitats.

Allò aprovat pel Consell Federal per a la FE CCOO PV correspon a l’apartat 4 del document: les propostes.

portada doc transparència PV
Document de transparència aprovat en el Consell Federal de la FE CCOO PV del 7 de febrer

 

Document de transparència aprovat en el Consell Federal de la FE CCOO PV del 7 de febrer